Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

 

Generalforsamling 2023

Ballen-Brundby Fjernvarme A.m.b.a.

afholdt ordinær generalforsamling

onsdag den 26. maj 2023 kl. 20.00 på Brundby Hotel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
  5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  6. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere. (Forslag skal være modtaget af formanden senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse. Hvis stemmeret delegeres til varmeaftagere i udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber, er disse berettiget til at afgive stemme, såfremt formanden har modtaget en opdateret navnefortegnelse pr. bolig senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

 

 


 

 

Ballen-Brundby Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Ballenvej 51 , 8305 Samsø

Tlf. 24 60 23 62